Maksat — möwsüme taýýarlykly barmak

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2907/original-1613f66234bbca.jpeg
Güýz-gyş pasyllary ilatly ýerleri we önümçilik düzümini tebigy gaz bilen üpjün etmek işi bilen meşgullanýan hünärmenler üçin jogapkärli döwür hasap edilýär. Şol aýlarda ýangyjyň sarp edilişiniň artmagy olaryň hyzmat edýän ulgamynyň sazlaşykly we bökdençsiz işlemegini talap edýär. Şol sebäpli howa — Dogrusy, bölümimize degişli ulgama gözegçilik etmek we onuň ýokary sazlaşykly işlemegini gazanmak bilen baglanyşykly işler arakesmäni bilmeýär. Gyş aýlarynda tebigy gazyň sarp edilýän möçberiniň has artýandygy sebäpli bu möwsüme taýýarlyk görmek işlerine jogapkärçilikli çemeleşýäris. Biziň hünä

Habaryň dowamyny okamak üçin