Mary welaýatynyň gaz geçirijilerini abatlamak işleri alnyp barylýar

12:09 23.09.2021 1244

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2969/original-1614acdeca5e45.jpeg

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Mary welaýatyny gaz bilen üpjün etmek boýunça müdirliginiň gurluşykçylary we gurnaýjylary bu sebitiň şäherlerinde we obalarynda orta we ýokary basyşly gaz geçirijileriniň gurluşygyny ýokary hünär derejesinde ýerine ýetirýärler. Şu ýylyň ýedi aýynda gurluşykçylar tarapyndan uzynlygy 24 müpp 780 metrlik gaz geçirijisi guruldy, hereket edýän gaz geçirijileriň birnäçe ýerlerinde düýpli abatlaýyş işleri ýerine ýetirildi.

Ýakynda Murgap etrabynyň obalarynda müdirligiň hünärmenleri abatlaýyş işlerinden soň, uzynlygy 3300 metr bolan ýokary basyşly gaz geçirijisini ulanyşa girizdiler. Ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen serişdeler 9 mln 728 müň manada barabar boldy.

Material-tehniki taýdan öz wagtynda üpjünçilik öňde goýlan wezipeleri gysga wagtda ýerine ýetirmekde möhüm ähmiýete eýedir. Bu ugurda «Marygazüpjünçilik» müdirligi zerur bolan turbalary we materiallary üpjün etmeklige uly jogapkärçilik bilen çemeleşýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.