Tagallalary rowaçlyga beslenýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2991/original-16152b85441d38.jpeg
Işi şowuna, çekýän halal zähmeti tüýs ýerine düşýän adamlaryň ruhlary belent, keýpleri çag bolýar. Olar bitirýän işlerinden çäksiz lezzet, uly kanagatlanma alýarlar. Bu diýýänlerimize «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň edermen baýlyk çykaryjylary hem degişli. Olar tebi — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramyna gazçylarymyz bolup, mynasyp zähmet sowgatly geldik. Şanly ýylyň geçen sekiz aýynda tebigy gaz öndürmek baradaky meýilnama 134 göterim berjaý edildi. Şonda «mawy ýangyjyň» 8,2 milliard kubmetre golaýy öndürilip, sarp edijilere ugradyldy. H

Habaryň dowamyny okamak üçin