Ýylyň belent sepgitleri nazarlanylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3124/original-1616e67f90bf8b.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň gazçylary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda dowam edýän şu ýylyň 9 aýyny netijeli jemlediler. Munuň şeýledigine müdirligiň agzybir işçi-hünärmenleriniň welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny mill Ýeri gelende aýdanymyzda, halkymyzyň mukaddes öý-ojaklarynyň odunyň baky alawlamagy hem-de türkmen gazynyň dünýä bazarynda öz möhüm ornuny eýelemegi ugrunda bagtyýarlyk eýýamynda uly göwrümli işleri durmuşa geçirýän müdirlik «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän «Şatlyk»

Habaryň dowamyny okamak üçin