Elektrodefolýatoryň şowly tejribesi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3174/original-16177a5fcd52f5.jpeg
Türkmenleriň «Akyl akyldan sowaşyk» diýen pähimi bar. Bu gezek hem şeýle boldy. «Gara altyn» bilen iş salyşýan ussatlar, has takygy, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň mugallymlary ekin meýdanynda ösdürilip ýetişdirilen bol pagta hasylyny ýygnama Döredilen täze usuly we tejribe nusgalykdaky enjamy gowaça meýdanynda synagdan geçirmek üçin Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň Ýolöten ylmy-önümçilik synag hojalygynyň pagta meýdany saýlanyp alynýar. Bu hojalygyň ýardam etmegi bilen enjam gowaçalar ýaş wagty h

Habaryň dowamyny okamak üçin