Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri: milli we halkara tejribesi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3296/original-1618a157dc8219.jpeg
Gaýtadan dikeldilýän çeşmelerden energiýa almagyň adaty işe öwrülip, ýola goýlanyndan bäri köp wagt geçmedik hem bolsa, ol eýýämden sarp edijileriň aglabasy üçin energiýa üpjünçiliginiň ileri tutýan çeşmesine öwrülip, ýokary depginler bilen meşhurlyga eýe bolýar. Dünýä boýunça ösen we ösýän ýurtl Hormatly Prezidentimiz üstümizdäki ýylyň 1-nji sentýabrynda talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň gatnaşmagynda Maslahat köşgünde geçiren umumy sapagynyň dowamynda energetika senagatynyň türkmen ykdysadyýetiniň möhüm pudaklarynyň biridigini aýdyp, soňky döwürde ýurdumyzda täze, kuwwatly elektrik sta

Habaryň dowamyny okamak üçin