Burawlaýjylaryň ýakyn hemaýatkärleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3298/original-1618a160b56e5e.jpeg
«Türkmennebit» DK-nyň «Burnebitgazhyzmat» müdirligi şu ýylyň başyndan bäri «Nebitdag», «Goturdepe», «Körpeje» we «Ekerem» buraw işleri müdirlikleri boýunça müňlerçe metre barabar dag jynslarynyň gazylyp, nebitgazly guýularyň onlarçasynyň senagat taýdan özleşdirilip başlanmagyna aýgytly täsirini ý Konserniň degişli müdirliklerinde nebit we gaz çykarmak baradaky meýilnamalaryň üstünlikli berjaý edilmegi üçin ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň hilini hemişe ýokary derejede saklamak we olary toplumlaýyn alyp barmak, guýulary burawlamak we olaryň gurluşygyna sarp edilýän möhleti azaltmak üçin zerur

Habaryň dowamyny okamak üçin