Halypa sarpasy belent

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3340/original-1619355f6561b2.jpeg
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyzyň ösüşlerinde mynasyp paýy bolan işgärlerdir hünärmenler sanardan kän. Şeýle işgärleriň biri «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň Awtoulaglar kärhanasynyň önümçilik tehniki bölüminiň başlygy Hangeldi Jumageldiýew. Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň häzirki «Bereket» daýhan birleşiginde 1960-njy ýylda dünýä inen H.Jumageldiýew geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň ahyrynda öz dogduk obasynda zähmet ýoluna başlaýar. Daýhan üçin oba ýeriniň hemişe iş-aladasy ýetik. Çünki edil nebitdir gaz ýaly, il arasynda «ak alt

Habaryň dowamyny okamak üçin