Baýlyk çykaryjylaryň üstünligi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3412/original-1619c8ba42b101.jpeg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirligi boýunça ýylyň başyndan bäri 10,3 milliard kubmetre golaý tebigy gaz öndürildi. Munuň özi ýyllyk meýilnamanyň möhletinden ep-esli öň, has takygy, on aýda üstünlikli berjaý edilendiginden habar berýär. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda baýlyk çykaryjylar ýokary ruhubelentlik we maksada okgunlylyk bilen zähmet çekýärler. Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşine saldamly goşant goşmak üçin tebigy gazyň öndürilişini barha artdyrmak bu janypkeş adamlaryň baş maksady bol

Habaryň dowamyny okamak üçin