Rowan ýollar beketden başlanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3489/original-161af0d000f54d.jpeg
«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň işgärleri şu ýylyň 11 aýyny netijeli jemlemegiň hötdesinden geldiler. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda dowam edýän ýylda nebit kärhanasynyň garamagyndaky Gubadag — Daşoguz awtoulag ýolunyň gündo Etrapda durky düýpli täzelenen bu beketden başga-da, döwrüň ösen tehnologiýalary bilen doly üpjün edilen awtoulaglara ýangyç guýujy beketleriň 5 sanysy hereket edýär. 47-nji, 124-nji, 150-nji hem-de 152-nji beketler etrabyň Abadanlyk, Amyderýa, Babadaýhan geňeşlikleri ýaly, uly gatnaw ýollarynyň

Habaryň dowamyny okamak üçin