Täze tehnologiýalar AÝGB-laryň işini ýeňilleşdirýär

22:41 08.12.2021 2322

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3496/original-161b056c2d58a3.jpeg

«Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň Gubadag nebit kärhanasynyň işgärleri şu ýylyň 11 aýynda ýokary iş netijeliligini görkezdiler. Düýpli abatlaýyş işlerinden soň, Gubadag-Daşoguz awtomobil ýolunyň gündogar böleginde ýerleşen №170 awtomobillere ýangyç guýujy beket ulanyşa girizildi.

AÝGB awtoulaglaryň gatnawly böleginde ýerleşýär, bu bolsa onuň zerurlygyny has-da artdyrýar. Düýpli abatlaýyş işleri boýunça işleri TNGIZT-niň «Türkmennebitönümleri» GM-niň Daşoguz welaýat gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri ýerine ýetirdiler. Beket her günde 1500 awtomobile çenli hyzmat etmäge ukyply.

Mundan başga-da, etraby çäginde 5 sany döwrebap awtoýangyç guýyjy beketler hereket edýär. AÝGB-ler esasy awtomobil ýollarynyň ugrunda ýerleşýär. Müşderileriň oňaýlylygy üçin beketlerde tölegler nagt hem nagt däl görnüşinde kabul edilýär. Täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy beketleriň işini ýeňilleşdirmäge, hünärmenleriň işini aňsatlaşdyrmaga ýardam edýär.

Başga makalalar
1639af379af18f.jpeg
Nebitgazçylaryň baýramy ýokary guramçylykly geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ösüşiniň täze belentlikleri» atly dabaraly baýramçylyk maslahaty geçirildi.


16399d26e16d77.jpeg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri nebitgaz we ulag ulgamlarynda özara gatnaşyk meselelerini maslahatlaşdylar

Şu gün, 14-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň birinji üçtaraplaýyn sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH habar berdi.


162bd4de773069.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Ykdysady ulgam Hazardaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry bolup durýar

Ykdysady ulgam Hazardaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugry bolup durýar. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammitinde eden çykyşynda belledi.


161cc6cd98e8c4.jpeg
Gaz OPEC-i döredilmez — gazyň ählumumy bazary heniz ýeterlik derejede ösmedi — Russiýanyň wise-premýeri

Ählumumy gaz bazaryna gatnaşyjylar OPEC mysalynda ählumumy bazar kadalaşdyryjysyny döretmekden heniz uzakda. RF-niň wise-premýeri Aleksandr Nowagyň bellemegine görä, gaz bazary munuň üçin heniz ösüp ýetişmedi diýip Interfaks habar berýär.


160701ef3dfb7c.jpeg
Eýranyň DIM-niň ýolbaşçysy Aşgabatda «Hazar deňzi — Gara deňzi» ulag taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

Aşgabatda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrleri derejesinde geçirilen Daşary işler ministrlikleriniň geňeşmeleriniň barşynda energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň meselelerine aýratyn üns berildi diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.