Bagajaly baýlyk öndürijiler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3513/original-161b2e2d225da4.jpeg
Ymgyr Garagumuň bu sebitinde ýurt Garaşsyzlygynyň ýyllary içinde kuwwatly senagat düzümi peýda boldy. Türkmen topragynyň astyndan tebigy gaz gazylyp alynsa, Bagaja meýdançasynda ony gaýtadan işleýän häzirki zaman desgalary gurlup, işe girizildi. Şonuň netijesinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň « — Bizde dürli hünärli işgärleriň iki ýüzüsi bolup, olar çylşyrymly enjamlar oturdylan desgalarda arman-ýadaman zähmet çekýärler. Hünärmenlerimiz hormatly Prezidentimiziň özleri hakynda edýän aladalaryna, berýän ýardam-hemaýatyna päk zähmet çekmek bilen jogap berýärler. Döwlet Baştutanymyz bolsa z

Habaryň dowamyny okamak üçin