TOPH: energetika howpsuzlygy, arassa ekologiýa

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3514/original-161b2e42d31882.jpeg
Soňky onlarça ýyllaryň dowamynda howanyň üýtgemegi adamzat üçin düýpli meseleleriň birine öwrüldi. Bu meseläniň toplumlaýyn häsiýetini nazara almak bilen, Türkmenistan daşky gurşawy goramak hem-de tebigatdan oýlanyşykly peýdalanmak meselelerine aýratyn üns berýär. Bu möhüm ugurda halkara gatnaşyklarynyň işjeň tarapdary bolmak bilen biziň ýurdumyz gyzyklanma bildirýän ähli ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek, ozaly bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde giňeltmek ugrunda çykyş çykyş edýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin