Mynasyp sowgatlar bilen

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3544/original-161b9c42513ebf.jpeg
Her bir şanly senäni zähmet sowgatlary bilen garşylamak, ýokary önümçilik görkezijilerini gazanmagyň hasabyna ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak her kärhananyň işgärleriniň asylly ýörelgesidir. Olaryň hatarynda ýurdumyzyň gündogar welaýatyndaky Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän za — Kärhanamyzda soňky ýyllarda düýpli özgerişlikler bolup geçdi. Önümçilik desgalarynyň durkunyň düýpli täzelenilmegi, täze önümçilikleriň gurlup, ulanylmaga berilmegi işimizde düýpli ilerlemeleriň gazanylmagyny şertlendirdi. Şeýle tagallalar öndürilýän önümleriň hilini ýokarlandyrmaga, olaryň gör

Habaryň dowamyny okamak üçin