Gurbanguly Berdimuhamedow: 2021-nji ýyl örän kynçylykly bolsa-da, ýurdumyz üçin, umuman, gowy ýyl boldy

00:20 29.12.2021 9386

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3634/original-161cab319c1eec.jpeg

Geçip barýan ýylyň jemlerine baha bermek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow örän kynçylykly bolsa-da, onuň biziň üçin, umuman, gowy ýyl bolandygyny belledi. Bu barada Gurbanguly Berdimuhamedow tamamlanyp barýan ýylda Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasyndaky jemleýji bilelikdäki mejlisinde belledi.

Prezident koronawirus pandemiýasy we dünýä ykdysady çökgünligi şertlerinde Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüş depginini 6,2 göterim depginde saklap bilendigini belledi. Türkmen Lideri halk hojalygynyň ähli pudaklarynda diýen ýaly önümçiligiň möçberiniň ösüşiniň bellenen tabşyryklaryň çäklerinde üpjün edilendigini belledi. Zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň möçberleri artdyryldy.

Türkmen Lideri çylşyrymly şertlere garamazdan, örän köp işleriň bitirilendigini we örän köp soraglary çözmegiň başardandygyny, döwlet dolandyryşy, içerki we daşarky maliýe, söwda, şeýle hem zähmet bazary, harytlary öndürmek ýaly ugurlardaky özgertmeleriň çaltlandyrylandygyny belledi. Bu işler bolsa orta möhletli geljekde önümçiligiň möçberlerini artdyrmaga mümkinçilik berdi.

Prezident ykdysadyýeti ösdürmegiň tassyklanan döwlet maksatnamalaryny amala aşyrmak boýunça netijeli işleriň geçirilendigine ünsi çekip, gurluşyk, senagat pudaklarynda we beýleki ugurlarda ýokary ösüş depginleriniň gazanylandygyny belledi. Puluň hümmeti bellenen çäklerde saklanýar. Ykdysadyýetimizi senagatlaşdyrmak we sanly ulgama geçirmek hem kabul edilen maksatnamalara laýyklykda alnyp barylýar. Ylym-bilim, saglygy goraýyş ulgamlarynda we beýleki pudaklarda özgertmeler dowam etdirilýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýyl gallanyň we gowaçanyň gowy hasylynyň alnandygyny, iri zawod-fabrikleriň gurluşygynyň üstünlikli dowam etdirilýändigini belledi. Geçirilýän özgertmelere laýyklykda, nebitgazly känler özleşdirilýär, gaz geçirijiler gurulýar. Has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň, ýokary derejeli myhmanhanalaryň we beýleki durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy giň gerim bilen alnyp barylýar.

Häzirki wagtda umumy şertnama bahasy 36 milliard dollara golaý bolan iki ýarym müňden hem köp önümçilik we durmuş maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Gurbanguly Berdimuhamedow bu işleriň ýakyn ýyllarda ykdysadyýetimizi ösdürmäge bolan goşandymyzdygyny belledi. Şu ýyl meýilleşdirilen 30 sany iri desganyň ýerine umumy bahasy 13 milliard manat bolan 73 iri desga ulanmaga berildi.

Bu aýdylanlara Lebap welaýatyndaky Kerki Halkara howa menzilini, iri elektrik we gaz basyş stansiýalaryny, Mary welaýatyndaky plastmassa turbalaryny öndürýän zawody hem mysal hökmünde agzap bileris diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Şu ýyl Akina — Andhoý stansiýalarynyň arasynda 30 kilometrlik demir ýol ulgamy, Kerki — Şibirgan ugry boýunça uzynlygy 153 kilometrlik elektrik geçiriji, şeýle hem Ymamnazar — Akina we Serhetabat — Turgundy halkara optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamy işe girizildi.

Ýurdumyzda şu ýyl umumy meýdany 1 million inedördül metre golaý ýaşaýyş jaýlary, şol sanda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlary, çagalar baglary, 7 mekdep, lukmançylyk edaralary we beýleki durmuş maksatly desgalar ulanmaga berildi.

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçirijisiniň gurluşygy dowam etdirildi.

Biziň bu tagallalarymyza geljek nesillerimiziň mynasyp baha berjekdigine ynanýaryn. Pandemiýa sebäpli dörän ählumumy çökgünligiň kynçylykly synagyndan geçip, biz geljekde öz öňümizde has batyrgaý maksatlary we wezipeleri goýarys. Geljek ýyly anyk işleridir täze taslamalary amala aşyrmak bilen besläris diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow sözüni dowam etdi.

Mejlisiň jemleri boýunça Prezident 2022-nji ýylyň nyşanyny we «Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryny tassyklady we Türkmen alabaýynyň baýramyny bellemek hakynda resminamalara gol çekdi.

Başga makalalar
1650a9a7e033b4.jpg
Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri: koreý kompaniýalary Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň taslamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmaga ymtylýarlar

Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri Han Dok Sun Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy bilen duşuşygynda öňdebaryjy koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanyň nebit-gaz we nebithimiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady. Bu barada türkmen daşary syýasat edarasy habar berdi.


161a753add5ff3.jpeg
Russiýa bilen Türkmenistanyň Owganystan babatda çemeleşmeleri ýakyn — RF-niň ilçisi

Geçen ýekşenbe güni Aşgabatda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) döwlet Baştutanlarynyň 15-nji sammitiniň jemleri boýunça penşenbe güni guralan brifingde eden çykyşynda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçisi Aleksandr Blohin Owganystandaky ýagdaýa çemeleşmekde Moskwa bilen Aşgabadyň çemeleşmeleriniň ýakynlygyny belledi.


161a7540be6cc2.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Duşenbede ikitaraplaýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

«Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk Forumynyň 14-nji mejlisine gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon bilen geçiren duşuşygynda ikitarapalýyn we sebit hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1650abf888bb06.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birinji duşuşygyna gatnaşdy

BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sişenbe güni, günüň ikinji ýarymynda “C5+1” köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birinji taryhy duşuşygyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


161a5b4e6b5fd5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl-yň» ýolbaşçysy bilen Hazaryň ýataklaryny özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Taraplar Hazar sebitiniň uglewodorod serişdelerini özleşdirmek meseleleri giňişleýin ara alyp maslahatlaşdylar.