Gazturbinaly elektrik bekediniň açylmagy Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň 2021-nji ýylda hyzmatdaşlygynyň möhüm netijeleriniň biri — ilçi

16:46 04.01.2022 3049

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3672/original-161d2a0e90a8b3.jpeg

Sentýabr aýynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda Ýaponiýa tarapyndan gurlan gazturbinaly elektrik bekediniň açylyp ulanylmaga berilmegi geçen ýylda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň möhüm wakalarynyň biri boldy. Bu barada Ýaponiýanyň Aşgabatdaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ýamamoto Hiroýuki Täze ýyl mynasybetli Türkmenistanyň ilatyna iberen Gutlagynda belläp geçýär. Gutlag ilçihananyň resmi saýtynda neşir edildi.

Diplomatyň belleýşi ýaly, bu gazturbinaly bekediň açylyş dabarasyna Türkmenistana sapar bilen gelen Ykdysadyýet, söwda we senagat Döwlet ministri Edzima Kiýosi gatnaşdy.

Şeýle hem ilçiniň belleýşi ýaly, täze gazturbinaly elektrik beket türkmen tebigy gazyny ýapon tehnologiýalary esasynda gaýtadan işleýär we elektrik energiýasyny diňe ýurduň içine däl, eýsem, Owganystana we Özbegistana hem iberýär.

Gutlagynda jenap Hiroýuki geçen ýylyň jemlerini jemledi, şeýle hem şu ýyl üçin meýilleri gürrüň berdi.

Şeýlelikde, ilçi «täze görnüşli koronawirus ýokanjynyň global derejede ýaýramagy zerarly 2021-nji ýylyň örän çylşyrymly bolandygyny, emma muňa garamazdan, Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň özara gatnaşyklarynyň durnukly ösýändigini, muňa ýylyň wakalarynyň şaýatlyk edýändigini» belledi.

Ykdysady hyzmatdaşlygyň beýleki möhüm netijeleriniň hatarynda diplomat wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň Ýaponiýa saparyny belledi. Bu saparyň barşynda Türkmenistana KOMATSU gurluşyk tehnikalaryny we TOYOTA taksilerini we awtobuslaryny ibermek taslamalarynyň resminamalaryna gol çekildi.

Ýatlatsak, 2022-nji ýylda Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl dolýar diýip belläp, ilçi «şu ýylda köp sanly çäreleri geçirmegi meýilleşdirýändiklerini, şol sanda 30 ýyllyk ýubileýe bagyşlanan medeni çäreleri meýilleşdirýändiklerini belledi. Men, şu pursatdan peýdalanyp, türkmenistanlylaryň ählisiniň ýaponiýanyň medeniýeti we sungaty bilen tanyşlykdan lezzet almaklaryny isleýärin» diýip ilçi belledi.

Ýamamoto Hiroýuki Gutlagynda belleýşi ýaly, ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmek üçin ähli tagallalaryny etjekdigine ynandyryp, Türkmenistan tarapyndan hyzmatdaşlyga ýardamyna umyt bildirdi.

Başga makalalar
163c53d78003e3.jpeg
Hoşallyk maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda «Ajap döwrüň, baky bagtyň eýesi, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» atly hoşallyk maslahaty geçirildi.


1611a0e5886e9f.jpeg
«Marygazüpjünçilik» müdirligi gaz torlaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlaýarlar

«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň işgärleri güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz hem-de ygtybarly gaz üpjünçiligi üçin möhüm çäreleri bölekleýin ýerine ýetirdiler we bu ugurdaky işleri yzygiderli dowam edýärler.


1611b5df6386a3.jpeg
«Nebitdag» müdirliginiň burawçylarynyň zähmet üstünlikleri

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän ýylyň geçen döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw müdirliginiň burawçylary ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemlediler. Şu ýylyň geçen ýedi aýynda 11 müň 535 metr dag jynsy burawlandy.


1611a0d7500e2d.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.


163c4de35ab515.jpeg
Türkmenistanda importyň ornuny tutmagyň çäklerinde B-92 awiabenziniň önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda B-92 kysymly awiabenzin öndürilip başlandy.