Burawlaýjylar iş başynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3670/original-161d3ec84a5ccb.jpeg
— Her bir ýyly şowly jemlemek, ajaýyp baýrama saldamly zähmet sowgady bilen gelmek biziň üçin asylly däbe öwrüldi. Ata Watanymyzyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň uly dabara bilen bellenip geçilen ýylynyň tamamlanmagyna sanlyja günler galanda taslama çuňlugy 3300 metre barabar bolan göz Biziň gürrüňdeşimiz buraw ussasy Işanguly Mämmetgulyýew. Ol indi köp ýyllardan bäri «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda abraý bilen zähmet çekip gelýär. Ony ekspedisiýanyň ýolbaşçylary işine ussat, guramaçy adam hökmünde häsiýetlendirýärler. Munuň şeý

Habaryň dowamyny okamak üçin