Zawodlar toplumynyň täze önümi ekologik abadançylyga uly goşant bolar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3860/original-161f8f96eca081.jpeg
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy diňe bir ýurdumyzda ýa-da Merkezi Aziýa sebitinde däl, eýsem, dünýäde nebit önümlerini gaýtadan işleýän iň iri kärhanalaryň hataryna girýär. Şu nukdaýnazardan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyndaky ilkin Benziniň bu görnüşiniň dünýäniň ösen ýurtlarynda öndürilýän iň häzirki zaman awtoulaglarda ulanylyp, ekologiýa taýdan has arassalygy we tygşytlylygy bilen tapawutlanýandygyny bellemek gerek. Onuň hil görkezijilerini EURO-6 ekologik talaplaryna laýyk getirmek üçin zawodlar toplumynyň awtoulag benz

Habaryň dowamyny okamak üçin