Suw arassalaýjylaryň zähmet goşandy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3861/original-161f8f9aa1388e.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň ilkinji günlerinde Mary welaýatyna iş sapary wagtynda gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käninde bolup, bu ýerde tebigy gazyň çykarylyşy, bu hazynalar mekanynda Gahryman Arkadagymyzyň mübärek şa gadamynyň düşmeginden şu ýyl üçin şowly badalgany alan kärhananyň zähmet adamlary milli ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarynda, şol sanda nebitgaz pudagynda-da belent üstünlikleriň gazanyljak ýyly bolan 2022-nji ýylyň ilkinji aýyny oňat iş netijeleri bilen jemledile

Habaryň dowamyny okamak üçin