Geofizikleriň göreldeli işleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3862/original-161f8f9f6bac42.jpeg
Gahryman Arkadagymyz şu ýylyň 13-nji ýanwarynda Balkan welaýatyna amala aşyran mübärek iş saparynyň dowamynda soňky ýyllarda ýokary depginlerde özleşdirilýän Esenguly etrabynyň çägindäki Uzynada meýdançasynda bolanda, nebitgaz toplumynyň beýleki düzümleri bilen bir hatarda «Türkmengeologiýa» döwl — Hormatly Prezidentimiziň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda Uzynada baýlyklar mesgenine baryp görmegi biziň ekspedisiýamyzyň hünärmenleriniň buýsançly başlaryny has-da arşa göterdi. Çünki geljegine uly umyt baglanylýan bu meýdançada ilkinji gözleg-barlag işlerini hut biziň zähmet topar

Habaryň dowamyny okamak üçin