Ilkinji aýyň guwandyryjy netijeleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3921/original-162022bced9fb9.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar aýyny netijeli jemlemek bilen, etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek maksadynda fewral aýnyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Edaranyň agzybir işgärleri tarapyndan häzirki döwürde etrabyň çäginde bar bolan dürli basyşly we dürli ululykdaky bitewi gaz ulgamynyň 1363 kilometrden gowrak ýerine, gaz sazlaýjy we paýlaýjy enjamlaryň bolsa 370-den gowragyna ýokary derejede hyzmat edilýändigini aýratyn bellemek bolar. Munuň özi

Habaryň dowamyny okamak üçin