Zähmet gadamy batlanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4014/original-162147b41d8d88.jpeg
«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň hünärmenleridir işçileri «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylda zähmet gadamlaryny barha batlandyrýarlar. Olar ýanwar aýynda «Marygazüpjü Elbetde, şu ýylyň ýanwar aýynyň ilkinji günlerinden «Marygazüpjünçilik» müdirligine Milli maksatnama esasynda welaýatyň obalarynda hem-de şäherlerinde täze dörän ilatly ýerlere gaz geçirijilerini çekmek üçin dürli diametrli turbalaryň tapgyrlaýyn ýetirilip başlanandygyny aýtmak gerek. Munuň özi g

Habaryň dowamyny okamak üçin