TÜRKMENISTANYŇ NEBITGAZ PUDAGY — YKDYSADY ÖSÜŞIŇ DAÝANJY

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/412/original-15f33cb90e65e3.png
Energiýa serişdeleri ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde uly orna eýedir we Ýeriň jümmüşindäki üsti açylan, çaklanylýan baý nebit we gazyň gor serişdeler binýady onuň geljeginiň esasyny emele getirýär. Şonuň bilen baglylykda, bu baýlyklardan ýerlikli peýdalanmagy üpjün etmek esasy wezipeleriň «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» nebitgaz pudagy boýunça energiýa serişdelerini diwersifikasiýalaşdyrmak arkaly daşarky bazarlara çykarylyşynyň we importy çalyşýan, gaýtadan işlenýän önümleriň geriminiň giňeldilmeg

Habaryň dowamyny okamak üçin