Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ses bermeklik ýokary işjeňlik derejesinde geçdi

10:36 15.03.2022 586

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4137/original-1622ed64c22bbd.jpeg

Geçen şenbe güni, 12-nji martda irden sagat 7-den Türkmenistandaky 2,5 müňden gowrak saýlaw uçastogynda nobatdan daşary Prezident saýlawlarynda ses bermeklik başlandy. Saýlawlarda ses bermek üçin 3,5 milliondan gowrak saýlawçy bellige alyndy.

Ses bermeklik arassaçylyk-epidemiologik howpsuzlyk kadalaryny berjaý etmek bilen geçirildi. Saýlawçylar egin—eşiklerini zyýansyzlandurýan we şol bir wagtda adamyň beden temperaturasyny ölçeýän ýörite enjamdan geçdiler.

Saýlaw uçastoklarynyň 19-da ýapylýança bellige alnan saýlawçylaryň 97,12%-i ses berdi diýip, Türkmenistanyň Merkezi saýlaw topary yglan etdi. Daşary ýurtdaky saýlaw uçastoklarynda 90,93% saýlawçylar ses berdi.

Ses bermek üçin ýurt boýunça 2,5 müňden gowrak saýlaw uçastogy döredildi.

Prezident wezipesine dokuz dalaşgär — Demokratik, Agrar we Senagatçylar we telekeçiler partiýalaryndan, şeýle hem raýatlaryň teklipçi toparlaryndan dalaşgärler hödürlenildi.

Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidentiniň kasam kabul etmek dabarasy 19-njy martda «Oguzhan» köşkler toplumynda geçiriler.

Türkmenistanyň häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow fewral aýynda geçirilen Halk Maslahatynyň mejlisinde Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň Başlygy wezipesinde ünsüni jemlek kararyna gelendigini belläp, ýolbaşçy wezipelere ýaşlary çekmek başlangyjy bilen çykyş etdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.