GDA-dan gelen synçylar Türkmenistanda saýlawlaryň geçişinde düzgün bozulmalary hasaba almadylar

10:38 15.03.2022 1902

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4138/original-1622ee218c90c4.jpeg

GDA-dan gelen synçylar 12-nji martda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň netijelerine täsir edip biljek düzgün bozmalaryň hasaba alynmandygyny bellediler. Bu barada GDA-dan gelen wekiliýetiň ýolbaşçysy, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Leonid Anfimow habar berdi diýip, Orient ýetirýär.

Bu barada L.Anfimow GDA-nyň synçylar wekiliýetiniň baştutany ýekşenbe güni geçirilen brifingde mälim etdi.

Hususan-da, "Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan gelen synçylaryň wekiliýeti Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary ýurtda hereket edýän saýlaw kanunçylygyna laýyklykda geçirildi, erkin, açyk ýagdaýda, bäsdeşlik esasynda geçdi, demokratik saýlawlaryň geçirilişiniň umumy ýörelgelerine eýerildi diýen netijä gelýär" - diýip, Anfimow aýtdy.

Anfimow ses bermegiň asuda ýagdaýda geçendigini habar berdi. "Wekiliýetiň agzalary sesler sanalanda ýanynda boldular. GDA-dan gelen synçylar tarapyndan saýlawlaryň netijesine täsirini ýetirip biläýjek düzgün bozma hasaba alynmady" - diýip, wekiliýetiň baştutany belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.