Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi

10:34 15.03.2022 1345

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4136/original-1622ee04f5bf60.jpeg

13-nji martda paýtagtymyzdaky «Garagum» myhmanhanasynda brifing geçirilip, onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ses bermegiň deslapky netijeleri yglan edildi.

Merkezi saýlaw toparynyň başlygy ses bermäge saýlawçylaryň 97,17 göteriminiň gatnaşandygyny, munuň bolsa halkymyzyň ýokary raýat işjeňligini hem-de ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmelere gönüden-göni gatnaşmaga islegini alamatlandyrýandygyny belledi.

Şeýle hem, Türkmenistanyň Merkezi saýlaw toparynyň saýtynda ses berişligiň barşynyň onlaýn usulda göni ýaýlymda görkezilmeginiň saýlawlaryň aýanlygynyň has ýokary netijesini üpjün edendigi bellenildi.

Merkezi saýlaw toparynyň başlygynyň nygtamagyna görä, saýlawlaryň gidişine 2 müň 726 sany milli we 75 sany daşary ýurtly hem-de Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Türki döwletleriň guramasynyň we beýleki birnäçe ýurtlaryň synçylary gatnaşdylar.

Bulardan başga-da, saýlawlaryň gidişini ýurdumyzyň hem-de daşary döwletleriň iri habarlar agentlikleriniň, elektron we metbugat neşirleriniň hem-de beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habarçylary beýan etdiler.

Şeýle hem bellenilişi ýaly, saýlawlarda Türkmenistan boýunça bellige alnan ähli saýlawçylardan 3 million 362 müň 52 adam ses berdi, bu 97,17%-e deň boldy.

Brifingiň barşynda G.Myradow saýlawlaryň netijeleri barada gutarnykly maglumatyň kanun tarapyndan bellenilen möhletlede köpçülige ýetiriljekdigini mälim etdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.