NAÝYPDAKY NETIJELI IŞLER

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/414/original-15f33cdc42c6fc.png
Türkmen topragynyň astynda bol gorlary bolan uglewodorod serişdeleri ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmeginde, ilatymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagynda möhüm orny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz bu uly baýlygy diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä döwletlerinde abadançylygy, asuda ýaşa Geçen ýylda toplumda esasy önüm bolan suwuklandyrylan gazyň 105 müň tonnadan gowragy öndürildi we onuň aglaba bölegi eksporta ugradyldy. Bu ýerde gaz kondensatyny öndürmekde hem gowy görkezijiler gazanylýar. Munuň şeýledigine geçen ýylda gaz kondensatynyň 47,6 müň tonnadan gowragynyň öndürilendig

Habaryň dowamyny okamak üçin