Abatlaýjylar — armazak adamlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4142/original-162302a8db1cf8.jpeg
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçýän her bir güni şanly üstünliklere, düýpli özgerişlere beslenýär. Önümçilik kärhanalarynyň işgärleri önüm öndürilişini artdyrmagyň hasabyna ýurdumyzyň okgunly ösüşine saldamly goşant goşmak ugrunda joşgunly zähmet çekýärler. Olaryň hatarynda «Türkmengaz» dö — Baýlyklar mekany Garagumuň gözýetmez giňişliklerinde ýerleşýän gaz känlerinde guýularyň önüm berijiligini artdyrmak, hereketsiz duran guýulary düýpli abatlamak işlerinde bölegiň işgärleri tutanýerlilik we maksada okgunlylyk görkezýärler. Olaryň birleşen tagallalary netijesinde bellenilen tabşyr

Habaryň dowamyny okamak üçin