ÝOKARY NETIJELER GAZANYLÝAR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/416/original-15f33d0d091d5e.png
Hormatly döwlet Baştutanymyz Gurbanguly                Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 19-njy noýabrynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda ýangyç-energetika pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek, gazylyp alynýan tebig Kärhanada gazanylýan zähmet üstünlikleri onuň maddy-tehniki binýadynyň yzygiderli pugtalandyrylýandygy bilen hem berk baglanyşyklydyr. Häzirki döwürde Nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirlikde ýöriteleşdirilen tehnikalaryň ýüzlerçesi bolup, olaryň aglabasy sütünleri berkitmek işlerinde

Habaryň dowamyny okamak üçin