TÄZE ÖNÜMLER ÖNÜMÇILIGE ORNAŞDYRYLÝAR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/417/original-15f33d13f3646e.png
«Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň gurluşyk-gurnama düzümleriniň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyrylan şu ýylyň ilkinji aýyny ýokary zähmet netijelerine besleýärler. Bu trestiň ussat gurluşykçylary welaýatyň çäginde dürli maksatly binalary gurmak, nebitgaz pud Şol desgalaryň gurluşyk-gurnama işleriniň barha batly depginde alnyp barylmagynda trestiň önümçilik-tehniki üpjünçilik dolandyryş edarasynyň uly ussasy Maksat Janbaýew tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän demirbeton önümlerini öndürýän ulgamynyň işgärleriniň hem saldamly paýy bar. Bu ýerde gurluşyk düz

Habaryň dowamyny okamak üçin