NEBITÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/419/original-15f34359942326.png
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän maksatnamalaýyn çykyşlarynda, kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde ýangyç-energetika ulgamyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam Olaryň toplumlaýyn çözgüdini üpjün etmekde «Türkmennebit» döwlet konserni boýunça bitirilýän işler barha giň gerime eýe bolýar. Nebiti, tebigy gazy we ugurdaş gazlary, gaz kondensatyny çykarmagy, gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamagy, ýangyç çig mallaryny turbageçirijiler arkaly i

Habaryň dowamyny okamak üçin