Täzemyrat Myradow - «Türkmennebit» döwlet konserniniň Baş energetigi - Baş energetika bölüminiň başlygy

01:26 25.03.2022 5336

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4219/original-1623c8d6f03aa8.jpeg

- 12-nji martda ýurdumyzda geçirilen Prezident saýlawlarynda gazanylan ynamly ýeňiş halkymyzyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda geçirilýän syýasata hem-de ozal işlän ähli jogapkärli wezipelerinde özüni hemmetarapdan zehinli, iş başarjaň ýolbaşçy hökmünde görkezen Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa bildirýän ynamynyň ýokary derejesini görkezdi.

Nebitgaz toplumynyň işgärleri Serdar Berdimuhamedowy bilelikde işlemek bilen onuň bitiren hyzmatlaryny, işewürlik we ahlak sypatlaryny oňat bilýärler. Biz ýaş ýolbaşça buýsanmak bilen onuň jogapkärli döwlet wezipelerinde toplan tejribesini gördük. Mähriban halkymyzyň bähbidi we ata Watanymyzyň rowaçlygy onuň üçin hemişe öňdäki orunda durdy.

Wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň ugurlary barada durup geçmek bilen, Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny ösdürmegi hem-de onuň halkara energetika ulgamyna goşulmagyny ugur edinýän strategiýany durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimizi ýangyç-energetika toplumynyň işgärleriniň täze taryhy döwürde pudagyň öňünde goýlan wezipeleri çözmek üçin ähli güýçlerini, tejribedir bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarys.

Başga makalalar
161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


163bd0309b99fd.png
Birža söwdalarynda daşary ýurt puluna suwuklandyrylan gaz we tehniki kükürt satyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


161e551666f724.jpeg
«Türkmennebit» we «Tatneft» «Goturdepe» ýatagynda hyzmatdaşlyk hakynda goşmaça ylalaşyk baglaşylar

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” jemagat paýdarlar jemgyýetiniň arasynda “Goturdepe” nebit ýatagynda guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek barada baglaşylan şertnama boýunça Goşmaça ylalaşygy baglaşar.


1632d514976745.jpeg
Daşoguz welaýatynyň gazçylary güýz-gyş möwsümine taýýarlyk görmegi dowam edýärler

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk jemgyýetiniň gazçylary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna uly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň 8 aýynda kärhananyň işgärleri uzynlygy 550 km töweregi bolan dürli basyşly bitewi gaz ulgamynyň durnukly işini üpjün etmegiň hötdesinden geldiler. Şeýle hem 445 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň sazlaşykly işi ýol goýuldy.


161e65fe61e552.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň DIM-leriniň syýasy geňeşmelerinde energetika we ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk maslahatlaşyldy

Duşenbe güni Daşkent şäherinde geçirilen Türkmenistanyň we Özbegistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geňeşmelerde ulag-logistika, energetika we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.