Täzemyrat Myradow - «Türkmennebit» döwlet konserniniň Baş energetigi - Baş energetika bölüminiň başlygy

20:26 24.03.2022 1665

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4219/original-1623c8d6f03aa8.jpeg

- 12-nji martda ýurdumyzda geçirilen Prezident saýlawlarynda gazanylan ynamly ýeňiş halkymyzyň Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda geçirilýän syýasata hem-de ozal işlän ähli jogapkärli wezipelerinde özüni hemmetarapdan zehinli, iş başarjaň ýolbaşçy hökmünde görkezen Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa bildirýän ynamynyň ýokary derejesini görkezdi.

Nebitgaz toplumynyň işgärleri Serdar Berdimuhamedowy bilelikde işlemek bilen onuň bitiren hyzmatlaryny, işewürlik we ahlak sypatlaryny oňat bilýärler. Biz ýaş ýolbaşça buýsanmak bilen onuň jogapkärli döwlet wezipelerinde toplan tejribesini gördük. Mähriban halkymyzyň bähbidi we ata Watanymyzyň rowaçlygy onuň üçin hemişe öňdäki orunda durdy.

Wezipä girişmek dabarasynda eden çykyşynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň ugurlary barada durup geçmek bilen, Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny ösdürmegi hem-de onuň halkara energetika ulgamyna goşulmagyny ugur edinýän strategiýany durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimizi ýangyç-energetika toplumynyň işgärleriniň täze taryhy döwürde pudagyň öňünde goýlan wezipeleri çözmek üçin ähli güýçlerini, tejribedir bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarys.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.