GADAMLARY BATLY GAZ AKDYRYJYLAR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/422/original-15f343b9f24619.png
Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagy «Türkmengaz» döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda işleriň ýokary depginde we sazlaşykly bolmagynda möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan iri düzümleriň biri-de «Türkmengazakdyryş» birleşigidir. Birleşigiň esasy wezipesi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýa Bilşimiz ýaly, ýurdumyzyň baý gaz känlerinden çykarylýan tebigy baýlyk içerki sarp edijilerden daşgary daşary ýurtlara eksport edilýär. Bu işlerde «Türkmengaz» DK-nyň beýleki düzümleri bilen birlikde «Türkmengazakdyryş» birleşigine hem uly jogapkärçilik düşýär. Bu babatda, ýagny tebigy gazy dünýä

Habaryň dowamyny okamak üçin