«Türkmenistanyň nebiti we gazy» Forumyna taýýarlyk görülýär

14:25 25.03.2022 740

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4231/original-1623d58c029995.jpeg

Geljek hepdede — 29-30-njy martda «Türkmenistanyň nebiti we gazy» Halkara maýa goýum forumy geçiriler. Onuň guramaçylary bolup, «Türkmengaz», «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» döwlet konsernleri hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy «Turkmen Forum» we GaffneyCline britan kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykyş edýär.

Bu abraýly işewürlik forumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek, türkmen döwlet edaralary bilen halkara nebitgaz kompaniýalarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we berkitmek maksady bilen geçirilýär.

Forumyň resmi hyzmatdaşlarynyň sanawy ýurdumyz bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge daşary ýurt kompaniýalarynyň gyzyklanmasyndan habar berýär. Forumyň esasy hyzmatdaşy — SOCAR azerbaýjan kompaniýasy. CNPC hytaý kompaniýasy — platina hemaýatkäri, Dragon Oil arap kompaniýasy — altyn hemaýatkär, «Westport Trading Europe Limited (WTL) we «Yug-Neftegaz Private Limited» - kümüş hemaýatkäri, Petronas kompaniýasy, «Mitro International Limited» we ARETI halkara kompaniýalar topary — bürünç hemaýatkär boldular.

Forumyň habar beriş hemaýatkärleriniň arasynda — daşary ýurtlaryň iri habarlar agentlikleri we täzelikler neşirleri, şol sanda REUTERS, TRT, AFP, ИНТЕРФАКС, RT, Trend, CHINADAILY, SNG.TODAY we Türkmenistanyň birnäçe habar beriş serişdeleri bar. Bu bolsa, Forumyň işiniň, onda öňe sürüljek çykyşlaryň dünýä jemgyýetçiligine giňden ýetiriljekdigini aňladýar.

Forumyň barşynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda maýa goýumlaryna, iň täze nebithimiýa taslamalaryna we taslama mümkinçiliklerine jikme-jik seljerme berler, öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary tejribesi we garaýyşlary bilen paýlaşar.

Forumyň barşynda ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň dünýä ýörelgeleri, Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy, TOPH gaz geçirijisiniň durmuşa geçirilişi, Hazar deňziniň türkmen kenaryna maýa goýumlary çekmek, gazhimiýa taslamalarynyň geljegi we beýleki meselelere garalar. 

Tejribe alyşmak hem-de Türkmenistanda häzirki wagtda durmuşa geçirilýän taslamalar barada foruma gatnaşyjylara habar bermek üçin panelleýin mejlisleri we prezentasiýalary geçirmek meýilleşdirilýär. 

Foruma Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň wekilleri bilen bir hatarda öňdebaryjy halkara nebitgaz kompaniýalarynyň, şeýle hem halkara maliýe institutlarynyň wekilleri gatnaşar.

Däp bolan görnüş bilen birlikde, foruma Zoom Professional platformasy arkaly dünýä döwletlerinden wekiller onlaýn gatnaşyp biler. Bu format Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýokary wezipeli ýolbaşçylary bilen gepleşikleri guramak üçin hem ulanylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.