«Lebapgazçykaryş» müdirliginiň işgärleri guýularyň öndürijiligini artdyrýar

22:07 25.03.2022 823

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4232/original-1623d6e3cd6961.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri üçin geçen ýyl üstünliklere beslendi. 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende tebigy gazyň önümçiliginiň ösüş depgini 144%-e deň boldy.

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygar astynda geçýän 2022-nji ýylyň her bir güni müdirligiň hünärmenleri üçin täze zähmet üstünliklerine beslenýär. «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň brigadalarynyň hünärmenleri guýularyň öndürijiligini dikeltmek we artdyrmak bilen bagly işleriň giň toplumyny ýerine ýetirýärler.

Guýulary düýpli abatlamak işiniň barşynda ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler müdirligiň ygtyýarynda bolan häzirki zaman enjamlardan peýdalanýarlar. Belläp geçmeli zatlaryň biri, «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň düzüminde 11 sany brigada hereket edip, olar Garagum sähralarynda ýerleşen guýularda abatlaýyş-öňüni alyş işlerini geçirmekde aýratyn tapawutlandyrlar.

2022-nji ýylyň başyndan bäri, üç sany guýy abatlanyldy we ulanyşa girizildi, geçen ýylda – 42 sany guýy ulanyşa girizildi.

Abatlaýyş-öňüni alyş çäreleri tehnologik prosesleriň howpsuzlygynyň girewi bolup durýar, guýularyň düýpli abatlanylmagy bolsa, olaryň öndürijilik mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.