Serdar Nurýagdyýew - «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň baş geofizigi

12:35 26.03.2022 1601

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4234/original-1623ec24380e09.jpeg

- 19-njy martda Ruhyýet Köşgüniň ajaýyp zalynda biz möhüm wakanyň – Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň wezipä girişmek dabarasynyň şaýatlary bolduk. Bu çäre örän dabaraly bolup, onda gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan däp-dessurlaryň öz beýanyny tapmagy özüňi halkyň köpasyrlyk ýyl ýazgysyna dahyllylygyňy duýup, buýsanjyňy has-da artdyrýar. Şol ýyl ýazgysyna bolsa bu gün ýene-de bir möhüm sahypa ýazyldy.

Türkmenistanyň täze saýlanylan Prezidenti şu pursatdan başlap, garaşsyz, hemişelik bitarap Türkmenistanyň taryhynda täze döwrüň başlanýandygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow garaşsyz bitarap Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda öňde durýan jogapkärli we belent wezipelere bolan garaýşyny anyk beýan etdi. Olar ozaly bilen, Türkmen döwletiniň mizemez esaslaryny berkitmek, onuň halkara abraýyny hem-de ykdysady kuwwatyny artdyrmak bolup, bu beýik işleri biz bilelikde ýerine ýetireris.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.