Merdan Orazmuhammedow - “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji

19:33 27.03.2022 1435

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4239/original-1624075a027b06.jpeg

Merdan Orazmuhammedow - Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zwodlar toplumynyň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji:

- 2022-nji ýylyň – Türkmenistanyň täze Prezidentiniň saýlanylan ýylynyň ata Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmegine täze itergi berjekdigine ynanýaryn. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 11-nji fewralynda geçirilen Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň” üstünlikli amala aşyrylmagyny özüniň esasy wezipesi hökmünde kesgitleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine girişmek bilen Serdar Gurbangulyýewiçiň halkymyza beren sözüniň hökman amal boljakdygyna hem-de döwletimizi ösüşiň täze belentliklerine çykaryp, ata Watanymyzyň halkara abraýyny berkitmäge hem-de türkmenistanlylaryň durmuşyny has-da gowulandyrmaga mümkinçilik berjekdigine ynanýarys.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.