Döwranguly Atahanow - “Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Marketing we logistika bölüminiň başlygy

21:10 27.03.2022 1412

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4242/original-162408c736cbe7.jpeg

- Ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmelere hil taýdan täze itergi berildi. Döwletimiziň ösüşiniň täze döwründe ata Watanymyzyň we halkymyzyň ykbaly üçin jogapkärçiligi üstüne almaga ukyply ýaş ýolbaşçylara giň ýol açyldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzy öňdebaryjy, senagat taýdan ösen döwlete öwürmegi özüniň baş maksady diýip kesgitledi. Şunuň bilen baglylykda ýangyç-energetika toplumyny has-da ösdürmäge, hususan-da, döwrebap tehnologiýalaryň esasynda uglewodorod serişdeleriniň gaýtadan işlenilmegine, dünýäde uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleriň – benziniň, polipropileniň, polietileniň we suwuklandyrylan gazyň önümçiligine aýratyn ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ýangyç-energetika babatda Türkmenistan geljekde hem goňşy döwletler hem-de iri möçberli ykdysady gatnaşyklar birleşdirýän beýleki ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirer. Bu ugurda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gazgeçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek möhüm ähmiýete eýe bolup durýar. Bu bolsa, ýurdumyza uly peýda getirmekden başga-da, goňşy halklaryň ojaklaryna ýylylyk we ýagtylyk getirer.

Türkmenistanyň Prezidenti maksatnamalaýyn çykyşynda logistikanyň mümkinçiliklerine uly ähmiýet berip, amatly geosyýasy ýagdaýyň, awtomobil we demir ýollarynyň bolmagy tebigy serişdeleri özleşdirmegi, gazyp almagy we gaýtadan işlemegi ýeňilleşdirýär diýip belledi.

Elbetde, biz nebitgaz pudagynyň öňünde durýan wezipeleriň gerimine we möhümligine düşünmek bilen , öz nobatynda olary üstünlikli çözmek üçin ähli güýjümizi, bilimlerimizi we tejribämizi gaýgyrmajakdygymyza ynandyrýarys.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.