Energetika Hartiýasy we Gazy eksport edijileriň forumy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge taýýar

09:19 30.03.2022 439

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4275/original-162429d7185e63.jpeg

Energetika Hartiýasynyň we Gazy eksport edijileriň forumynyň ýolbaşçylary Prezident Serdar Berdimuhamedowa iberen hatynda gaz ulgamynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge taýýardygyny mälim etdi.

Bu barada duşenbe güni «Нейтральный Туркменистан» gazetinde guramalaryň ýolbaşçylarynyň adyndan Serdar Berdimuhamedowyň adyna çap edilen hatda aýdylýar.

«Sebitiň energetika ulgamynda möhüm gatnaşyjylaryň biri hem-de energetika serişdeleriniň ägirt uly goruna eýe bolan döwlet bolmak bilen Türkmenistan mümkinçiliniň artmagyny görkezmegini dowam edýär» diýlip, guramanyň ýolbaşçysy Lensiň Berdimuhamedowa iberen hatynda bellenilýär.

«Meniň pikirimçe, ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri Energetika Hartiýasynyň Ylalaşygyna ylalaşýan ýurt hökmünde siziň döwletiňiz energetiki geçiş bilen şertlendirilen täze maksatlara we üýtgäp durýan ählumumy energetiki landşafta uýgunlaşyp biler».

Öz hatynda Lens şeýle belleýär: «Soňky iki onýyllygyň dowamynda Ylalaşygy döwrebaplaşdyrmakda Türkmenistanyň aýratyn işjeňlik görkezýändigini bellemek isleýärin we gyzyklanmanyň derejesiniň bu hadysa ýardam etjekdigine ynanýaryn».

Gazy eksport edijileriň forumynyň baş sekretary Mohamed Hamel Türkmenistanyň Baştutanyna iberen hatynda belleýşi ýaly, «GECF-iň agzalary bu ugurda bar bolan ählumumy meseleleriň bilelikdäki gözlegini we paýhasly çözgüdini gözlemäge işjeň gatnaşýarlar».

Ol şeýle hem şuny belleýär, «GECF Türkmenistanyň içerki gaz mümkinçiliklerini ösdürmegine, gaz senagatyny ösdürmäge maýa goýumlaryny artdyrmaga ählitaraplaýyn ýardam eder, baý tejribesini paýlaşar we degişli gepleşikleri geçirmäge taýýar».

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.