Guwandyryjy netijeler belent sepgitlere badalga

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4259/original-162429eb2a0dc6.jpeg
«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygaryna beslenen berkarar döwletimizde şu günler emele gelen ýokary ruhubelentlik «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylaryny hem ösüşleriň täze belentliklerine atarýar. Şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda edaranyň agzybir işç — Edaramyzda näsazlygy habar beriş we hasaba alyş, daşary gaz geçirijilere, gaz sazlaýjylaryna gözegçilik, içeri öý gaz enjamlaryny bejeriş, gaz ölçeýji enjamlaryny oturdýan, hasabyny ýöredýän gözegçilik, hyzmat ediş hem-de gaz ýerleşdiriş we hasabaty ýaly gulluklarymyz, bolup, olara öz işine bel

Habaryň dowamyny okamak üçin