Azerbaýjanyň «Socar» Döwlet nebit kompaniýasynyň wise-prezidenti Elşat Nasirow

09:13 30.03.2022 1533

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4272/original-1624315d52457b.jpeg

— Pursatdan peýdalanyp, «Türkmenistanyň nebiti we gazy» (OGT 2022) Halkara maýa goýum forumynyň ýokary guramaçylyk derejesini bellä geçmek isleýärin. Bu çäre sebitiň energetiki senenamasynda her ýylda geçirilýän möhüm çäreleriň biri boldy.

Plenar mejlisde öz çykyşymy men Türkmenistanyň Prezidentini saýlawlarda gazanan ynamly ýeňşi bilen gutlamakdan başladym. Serdar Berdimuhamedowyň ýokary döwlet wezipesine saýlanylmagy türkmen halkynyň parasatlylygy hem-de ýurduň ösüşiniň hatyrasyna häkimiýete berk ynamyny barada habar berýär.

Hazarýaka döwletleriniň biri bolan Azerbaýjan sebitiň döwletleri bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge elmydama gyzyklanma bildirýär. Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa gol çekilmegi bilen bolsa, özara gatnaşyklarymyzda täze eýýam başlandy. Bu günki gün biziň ilkinji nobatdaky wezipämiz Hazar sebitiniň ykdysady mümkinçiliklerini doly derejede açyp görkezmek bolup durýar. Bu maksada ýetmek üçin Hazar deňziniň dünýäniň energetika kartasynda eýeleýän ornuny göz öňünde tutup, bize energetika ulgamynda sebit hyzmatdaşlygyny bilelikde ösdürmek zerur. Şu jähtden Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar ösen energetika ulgamy bilen häsiýetlendirilýär, has ähmiýetli derejä eýe bolýar.

Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky häzirki gatnaşyklar gadymy döwürlerden gözbaş alýan umumy medeni gymmatlyklara we dil köklerine, dine, şeýle hem geografiki goňşuçylyga esaslanýar. Soňky ýyllarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmekde iki döwletiň Liderleriniň dostlukly gatnaşyklary möhüm orun eýeledi. Şunuň bilen baglylykda, Azerbaýjanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistana saparyny, şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2020-nji ýylyň martynda Azerbaýjana saparyny belläp geçmek gerek.

Soňky ýyllarda köp sanly ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegi üpjün edýän 100-den gowrak resminamalara barabar bolan berk esasly hukuk binýat emele geldi. «Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygy hakynda Jarnama» we «Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýewiň we Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň bilelikdäki beýannamasy» möhüm resminamalar bolup durýar.

Hemişelik hereket edýän Hökümetara topar dürli ugurlar boýunça özara bähbitli hyzmatdaşlygy ilerletmek üçin möhüm meýdança bolup durýar.

Azerbaýjan we Türkmenistan ýurtlarymyzyň ulag we üstaşyr mümkinçiliklerini doly açmak üçin uly tagallalary edýär. Türkmenistandan harytlary ýurdumyzyň çäginden Ýewropa ibermeklik amala aşyrylýar. Bakunyň halkara deňiz portunyň, Baku-Tbilisi-Kars demir ýolunyň mümkinçilikleri giňden peýdalanylýar. «Lapis-lazuli» ugry boýunça hyzmatdaşlyk amala aşyrylýar. Hazarüstiulag geçelgesini ilerletmek boýunça tagallalar edilýär.

Ikitaraplaýyn gün tertip bilen birlikde, köpugurly esasda hem hyzmatdaşlyk ösdürilýär. Bubabatda Türki döwletleriň guramasynyň çäginde özara gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir. 2021-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Stambulda geçirilen Türki döwletleriň VIII Sammitiniň çäklerinde guramada Türkmenistana synçy derejesini bermek hakynda karar kabul edildi. Guramanyň çäginde durmuşa geçirilýän maksatnamalara we taslamalara Türkmenistanyň işjeň goşulmagy ähli taraplara peýda getirer.

2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Hazar deňzindäki «Dostluk» käniniň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp taýýarlamak we özleşdirmek hakynda Ähtnama gol çekilmegi nebitgaz ulgamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ädim boldy. «Dostluk» taslamasy köpugurly azerbaýjan-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmekde möhüm meýdança hökmünde ykrar edildi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.