Türkmenistan Hytaýyň ygtybarly uzak möhletleýin gaz hyzmatdaşy bolup durýar — CNPC-niň wise-prezidenti

09:09 31.03.2022 691

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4284/original-162445d02c2e7a.jpeg

— Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky energetiki hyzmatdaşlyk berk aragatnaşygy ýola goýdy we öz aýdyň netijelerini berdi diýip, Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň (CNPC) wise-prezidenti Huan Ýunçžan «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2022» Halkara forumynda eden çykyşynda belledi.

— Biz tebigy gazy işläp taýýarlamak ulgamyndaky işimizi mundan beýläk hem ilerlederis we iki ýurduň nebitgaz toplumynyň giň gerimde ösmegine ýardam ederis. Geljekde ekologiýa taýdan arassa energiýa bilen durnukly üpjün etmekde ünsi jemläp, täze energiýanyň, täze materiallaryň we täze işjeňligiň tiz wagtda ösmegine ýardam edip, CNPC tebigy gazy energetika ulgamynyň geljeginde möhüm serişde hasaplaýar – diýip işewür belledi.

Onuň nygtamagyna görä, «Türkmenistan tebigy gazyň ägirt uly goruna eýe bolmak bilen, Hytaýyň uzak möhletli ygtybarly gaz hyzmatdaşy bolup durýar. Iki döwletiň Baştutanlarynyň hut özleriniň tagallalary netijesinde uzak ýyllaryň dowamynda tebigy gazy ulgamynda türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy oňyn netijelerini berdi».

Häzirki wagtda CNPC Türkmenistandan 300 milliard kub metrden gowrak tebigy gaz satyn aldy. U bolsa iki ýurduň ykdysady taýdan netijeli ösmegine we ilatyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna ýardam etdi.

Şol bir wagtda, wise-prezidentiň belleýşi ýaly, CNPC we türkmen hyzmatdaşlary innowasion tehnologiýalar ulgamynda, ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamakda hyzmatdaşlygyny yzygiderli çuňlaşdyrýarlar. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklaryň berkemegine ýardam edýär.

«Geljekde iki ýurduň strategik ýolbaşçylygynda biz tebigy gaz ulgamynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem berkideris, özara bähbitlilik ýörelgelerine eýereris, Hytaýyň uly bazaryna girmegi üçin Türkmenistana mümkinçilikleri dörederis, Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ösüşine giň gerimli goşant goşarys, söwdanyň möçberini artdyrarys we Türkmenistan bilen Hytaýyň gatnaşyklarynyň taryhyna täze bölümi ýazarys», diýip, hytaýly işewür belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.