Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmegi dowam etmegi tabşyrdy

11:06 02.04.2022 730

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4315/original-16246996437bc6.jpeg

Geçen penşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşyna degişli wajyp meselelere we milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudaklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegine gönükdirilen resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň netijeleri barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda durnukly ykdysady we syýasy ýagdaýyň hem-de degişli kanunçylyk binýadynyň Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlar üçin özüne çekijiliginiň artýandygynyň esasy şertleriniň biridigi nygtaldy.

Foruma gatnaşyjylar ýurdumyzyň nebitgaz pudagynda gazanylan üstünlikler, ony mundan beýläk-de ösdürmegiň meýilnamalary bilen tanyşdyryldy. Çykyşlar Hazar deňziniň türkmen bölegini özleşdirmek, türkmen tebigy gazynyň iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmak hem-de energiýa serişdelerini we gazhimiýa önümlerini halkara bazarlara çykarmagyň ygtybarly we durnukly ulgamyny döretmek, Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan transmilli gaz geçirijisini gurmagyň taslamasy ýaly meselelere bagyşlandy.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek üçin ýurdumyzda giň gerimli taslamalaryň amala aşyrylýandygyny, pudagyň önümçilik kuwwatyny has-da artdyrmak boýunça zerur şertleriň döredilýändigini nygtady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany tebigy serişdeleri özleşdirmekde Türkmenistanyň olary rejeli ulanmak, daşky gurşawy goramak barada alada etmek, sebit hem-de ählumumy derejede energetika howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleri boýunça möhüm halkara başlangyçlary durmuşa geçirmek babatda görelde görkezýändigini kanagatlanma bilen belledi.

Döwlet Baştutany ýurdumyzyň energiýa serişdelerini köp möçberde iberýän döwlet hökmünde dünýäniň energetika bazarynda eýeleýän ornuny berkidýändigine ünsi çekip, Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumyna daşary ýurt maýalaryny işjeň çekmek boýunça işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.