«Şatlyk» kärhanasynyň hünärmenleri magistral gaz geçirijisiniň durnukly işini üpjün edýärler

11:07 02.04.2022 571

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4316/original-162469b6cc30be.jpeg

Döwletabat-Derýalyk magistral gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşen «Şatlyk» önümçilik kärhanasy «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň öňdebaryjy önümçilik kärhanalarynyň biri bolup durýar. Bu ýerde 300-den gowrak  hünärmen zähmet çekip, olar sarp edijilere tebigy gazyň berlişiniň tehniki gözegçiligini we basyşyny gözegçilikde saklaýarlar.

«Döwletabat» we «Galkynyş» känlerinden alynýan tebigy gaz hiç hili bökdençsiz magistral gaz geçirijisine barýar. «Şatlyk» önümçilik kärhanasy tarapyndan hyzmat edilýän ýokary basyşly gaz geçirijileriniň umumy uzynlygy 642 km barabardyr. Sarp edijilere tebigy gazy bökdençsiz bermek üçin gaz geçirijileri abatlamak, döwrebaplaşdyrmak we abatlamak boýunça meýilnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Netijede, ýakynda magistral gaz geçirijisiniň ikinji şahasynyň 21-22-nji km-de, 420 metrik bölekde kärhananyň hünärmenleri gaz geçirijiniň daşky izolýasiýasynyň bozulmalaryny aradan aýyrmak boýunça işleri ýerine ýetirdiler.

Häzirki wagtda bu ýerde gaz geçirijiniň 332 metrlik turbalaryny çalyşmaklyk meýilleşdirildi. Kärhananyň hünärmenleri şeýle hem sarp edijilere barýan tebigy gazyň basyşynyň hasabatyny we möçberlerini elmydama gözeçilikde saklaýarlar.

Şeýle hem belläp geçmeli zatlaryň biri, kärhananyň elekktrohimgorag gullugynyň işidir. Gaz geçirijilerini poslamadan goramak meselesi aşa möhümdir we kärhananyň hünärmenleri öz wezipelerini dürs ýerine ýetirmäge çalyşýarlar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.