Ahmet Jumaýew “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň Ahal geofizika ekspedisiýasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji

14:52 01.04.2022 708

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4299/original-16246cb57270b6.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.

Ahmet Jumaýew “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň Ahal geofizika ekspedisiýasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji:

-OGT Halkara nebitgaz forumynyň geçirilmegi Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýlan uly wezipeleri çözmekde möhüm ädim boldy. Munuň şeýledigine ozaly bilen Forumyň maksatlary – energetika pudagyny durnukly ösdürmek hem-de ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyna gaşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça mümkinçilikleri artdyrmak ugrunda gatnaşyklary berkitmek wezipeleri aýdyň şaýatlyk edýär.

Diňe däbe öwrülen görnüşde däl-de, eýsem türkmen paýtagty bilen dünýäniň onlarça döwletleriniň arasynda, şeýle hem abraýly halkara guramalarynyň, pudaklaýyn düzümleriň, bilermenleriň hem-de iri nebitgaz işewürleriniň gatnaşmagynda onlaýn görnüşde geçirilen bu çäre möhüm meselelere dürli tarapdan çemeleşmäge mümkinçilik döretdi.

Foruma ençeme ýurtlardan wekilleriň gatnaşmagy dünýäniň işewür toparlarynyň arasynda ata Watanymyzyň maýagoýum işjeňliginiň günsaýyn artýandygyny aýdyň görkezdi. Häzir Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirilýär, bu nebitiň we gazyň gorlary boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän ýurdumyzyň ägirt uly energetika kuwwaty, ählumumy energetika howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça türkmen tarapynyň netijeli başlangyçlary bilen şertlendirilendir.

Täze nebitgazly ýataklary gözläp tapmagyň we olary özleşdirmegiň hasabyna tebigy gazyň çykarylýan mukdaryny artdyrmak bu gün «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň öňünde durýan möhüm wezipedir. Şunuň bilen baglylykda Forumyň çäklerinde geçirilen mejlisler we duşuşyklar örän peýdaly bolup, olar nebitgaz toplumynyň önümçilik kuwwatyny artdyrmak, täze ýataklary ýüze çykarmak we senagat taýdan özleşdirmek üçin «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan amala aşyrylýan gözleg işlerinde täze tehnologiýalary we ylmy barlaglary ulanmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaga ýardam etdi.

Biziň işimize ýokary baha berenligi üçin hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirýäris. Döwlet Baştutanymyzyň Foruma gatnaşyjylata iberen Gutlagynda belleýşi ýaly, türkmen nebitçileriniň, gazçylarynyň we geologlarynyň işjeňligi netijesinde nebitgaz ýataklaryny gözlemek, ýüze çykarmak we özleşdirmek, döwrebap buraw tehnologiýalaryny ulanmak we guýulary gurmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar, ylmyň öňdebaryjy gazananlaryna laýyklykda täze önümleri öndürýän kuwwatlyklar döredilýär. Işimize berlen baha bizi täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.