Mergen Muhammedow “Türkmengaz” döwlet konserniniň Geologiýa we gaz ýataklaryny işläp geçmek müdirliginiň baş hünärmeni

14:55 01.04.2022 663

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4301/original-16246cc135a56a.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.

Mergen Muhammedow “Türkmengaz” döwlet konserniniň Geologiýa we gaz ýataklaryny işläp geçmek müdirliginiň baş hünärmeni:

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Foruma gatnaşyjylara iberen Gutlagynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmaga hem-de ählumumy meseleleri çözmäge ýardam edýän milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlarynyň biri hökmünde ýurdumyzyň ýängyç-energetika toplumynyň ähmiýetini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biz tebigy serişdelerimizi diňe türkmen halkynyň bähbidine däl-de, eýsem tutuş adamzadyň abadançylygynyň we röwşen geljeginiň hatyrasyna ulanýarys.

Elbetde, halkara maýagoýum onlaýn-forumy pudagyň eksport kuwwatyny artdyrmak we maýalary çekmek boýunça ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde goýlan wezipeleri çözmek üçin uly mümkinçilikleri açýan ýylyň möhüm wakasyna öwrüldi.

OGT-2022-niň ýylyň iri pudaklaýyn çäresine öwrülip, döwrebap tehnologiýalary işjeň ulanmak, giň gerimli hyzmatdaşlygy ýola goýmak, özara bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmak, ýurdumyzyň we daşary ýurtly hünärmenleriň arasynda tejribe alyşmak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat edendigini bellemek gerek.

Maslahatyň oňa gatnaşyjylar üçin gyzykly we netijeli bolandygyna ynanýaryn. Biz bu ýerde energetika howpsuzlygynyň dürli ugurlaryna degişli bolan çykyşlary diňledik.

Nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryna bagyşlanan mejlisleriň dowamynda biz daşary ýurtly maslahata gatnaşyjylary ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň maksatnamasy, pudaklaýyn hyzmatlaryň görnüşleri, Türkmenistanda “ýaşyl” energetikany ösdürmegiň mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdyk.

Energiýa serişdelerini öndürmek, şeýle hem olary ibermek hem-de sarp etmek ýaly ugurlary gurşap alýan ählumumy energiýa howpsuzlygyny üpjün etmekde bitarap Türkmenistanyň energetika syýasatyna aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda maslahata gatnaşyjylaryň çykyşlarynda Türkmen döwletiniň döredijilikli teklipleriniň ähmiýetine aýratyn orun berildi, olar dünýä bileleşiginiň goldawyna eýe bolup, ählumumy energiýa howpsuzlygyny üpjün etmek babatda BMG-niň kabul eden ýörite Rezolyusiýalary bilen berkidildi.

Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň hem-de Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň pudagyň önümçilik kuwwatlyklaryny has-da artdyrmak boýunça çäreleriň amala aşyrylmagyny göz öňünde tutýandygyny, onuň bolsa, sebitde we dünýäde energetika howpsuzlygyny üpjün etmek meseleleri bilen berk bagly bolup durýandygyny bellmek gerek.

Öňde bize uly işler garaşýar, olaryň netijeleriniň OGT-2022 halkara forumynyň jemleri bilen goldanjakdygyna ynanýaryn.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.