Saparguly Berdiýew - "Türkmennebitönümleri" baş müdirliginiň önümçilik meseleler we innowasion tehnologiýalar boýunça bölümiň başlygy

14:58 01.04.2022 632

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4303/original-16246ccc41c2b8.jpeg

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara maslahatyna gatnaşyjylar okyjylarymyza forumda ara alnyp maslahatlaşylan möhüm meseleler barada gürrüň berdiler.

Saparguly Berdiýew - Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň "Türkmennebitönümleri" baş müdirliginiň önümçilik meseleler we innowasion tehnologiýalar boýunça bölümiň başlygy:

- Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gazgeçirijisiniň (TOPH) taslamasyny amala aşyrmakda halkara hyzmatdaşlygyny ara alyp maslahatlaşmak OGT-2022-niň esasy meseleleriniň biri boldy.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu giň gerimli taslamanyň amala aşyrylmagy oňa gatnaşjyjy ýurtlaryň ykdysady kuwwatyny berkitmek bilen çäklenmän, eýsem dünýäniň beýleki döwletleriniň ösmegine hem oňyn täsirini ýetirer.

Şol taslamanyň amala aşyrylmagy bilen baglylykda, daşary ýurtly foruma gatnaşyjylaryň çykyşlarynda nygtalşy ýaly, gözbaşyny iri “Galkynyş” gaz käninden aljak TOPH gazgeçirijisi möhüm durmuş meselelerini çözmek bilen bir hatarda, sebitiň ýurtlarynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek, olaryň ykdysady kuwwatyny artdyrmak üçin giň ýol açýar, şeýle hem parahatçylygy we durnukly ösüşi berkimäge ýardam eder.

Bu gün biz Türkmenistanyň energiýa serişdelerini iberýän döwlet hökmünde dünýäniň energetika bazarynda eýeleýän ornuny berkitmek bilen çäklenmän, eýsem energetika eksportunyň harytlyk düzümini artdyrmagyň, halkara energetika işewürliginiň täze görnüşlerini ösdürmegiň hasabyna energetika bazarynda eýeleýän ornunyň häsiýetini hil taýdan üýtgedýändigini ynamly aýdyp bileris.

Degişli ugurda geljegi uly bolan meýilnamalar barada aýtmak bilen, tebigy serişdelerini özleşdirende Türkmenistanyň olary netijeli ulanýandygyny, daşky gurşaw barada alada edýändigini, energetika howpsuzlygynyň meseleleri boýunça möhüm halkara başlangyçlary öňe sürýändigini bellemek gerek. TOPH muňa mysal bolup, onda ekologiýa kadalaryny berjaý etmek ýaly möhüm ugra aýratyn ähmiýet berilýär.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň öňde goýan maksady – türkmen tebigy gazyny ibermegiň ugurlaryny artdyrmak hem-de energiýa serişdelerini halkara bazaryna çykarmagyň ygtybarly we durnukly ulgamyny döretmek bolup, ol öz nobatynda häzirki döwrüň has möhüm wezipesini – dünýäniň energetika howpsuzlygy baradaky wezipäni çözmäge ýardam etmäge gönükdirilendir.

Bu ugurda deňhukukly, özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygynyň uzakmöhletli geljegi nazarlaýan ählumumy durnukly ösüşiň aýrylmaz bölegi bolup durýandygyny bellemek gerek.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.