TEBIGY GAZDAN NETIJELI PEÝDALANYLÝAR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/432/original-15f344893c70a5.png
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, ilat tarapyndan gymmatly «mawy ýangyjyň» aýawly ulanylmagy ugrunda hem netijeli işleri alyp barýarlar. Etrapda ilatyň tebigy gaz bilen üpjünçiligini gowulandyrmak maksadynda öňden hereket edýän gaz desgalarynyň durkuny üýtgetmek, zerur bolan ýerlerini düýpli abatlap, geçirijilik mümkinçiligini artdyrmak ugrunda hem uly göwrümli işleriň durmuşa geçirilýändigini bellemek bolar. Bu ugurda edaranyň ga

Habaryň dowamyny okamak üçin