DÖWREBAP IŞLER BITIRILÝÄR

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/433/original-15f344a0b914ca.png
«Türkmennebit» döwlet konserni nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirmek we olary işläp taýýarlamak bilen, bu pudagyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini üpjün edýär. Konserniň düzümine nebiti, gazy we ugurdaş gazy, gaz kondensatyny çykarmagy, gözleg-barlag we ul Bu öňdebaryjy kärhanada şu ýylyň başyndan bäri geçen iki aýda ýerine ýetirilen işler döwrüň ösen talaplaryna doly laýyk gelýändigi bilen tapawutlanýar. 2006-njy ýylyň 1-nji martynda döredilen «Burnebitgazhyzmat» müdirligi şu ýylyň başyndan bäri «Nebitdag», «Goturdepe», «Körpeje» we «Ekerem» buraw

Habaryň dowamyny okamak üçin