Daga bagry badaşan geolog

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4331/original-1624be02b57d19.jpeg
— Men uly maşgalada kemala geldim. Özüm dokuz çaganyň ýedinjisi. Hünär saýlamagyma dagly mekanda ýaşamagym, esasan bolsa, agam Rozynyň geolog bolmagy uly itergi berdi. Men agamyň göreldesine eýerip, 1986-njy ýylda şol wagtky Türkmen politehniki institutyna okuwa girdim we ony üstünlikli tamamlap, Biziň söhbetdeşimiz Şanazar Anarow. Ol «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmengeologiýa» gözleg ekspedisiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg partiýasynyň baş geology bolup işleýär. Şanazar Anarow uzak ýyllaryň dowamynda çeken ýokary netijeli, halal zähmeti üçin geçen ýylda döwlet sylag

Habaryň dowamyny okamak üçin